Algemene Ledenvergadering 12 april 2019

                     C.G.V. ODIO

UiTNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2019 OVER HET VERENIGINGSJAAR 2018

Datum:                  vrijdag 12 april 2019

Tijdstip:                 ca 19.30 uur

Plaats:                   Sint Bernulphusschool te Oosterbeek


A G E N D A

  1. Notulen A.L.V. van 2018
  2. Mededelingen en eventuele aanvulling agenda
  3. Jaarverslag secretaris
  4. Jaarverslagen penningmeester
  5. Verslag Kascontrolecommissie
  6. Begroting 2019
  7. Bestuursverkiezing
  8. Benoeming nieuw lid kascontroleommissie.
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

Opmerking:

Deze ALV is het vervolg van de demo uitvoering van de leden die vooraf wordt gehouden in de gymzaal.

Toegang tot de ALV hebben conform de statuten alle Odio-leden van 16 jaar en ouder, alsmede de wettelijke vertegenwoordigers van de leden jonger dan 16 jaar.

Agendapunt 1, 3, 4 en 6 kunnen vanaf zondag 7 april via de email (secretaris@odio.nl) m.b.t de punten 1 en 3 respectievelijk penningmeester@odio.nl m.b.t de punten 4 en 6 worden opgevraagd.

Agendapunt 7: aftredend in C. de Jong die herkiesbaar is.

Agendapunt 8: aftredend is Frank Wandel die niet herkiesbaar is.

Oosterbeek, 31 maart 2019.

De secretaris,

C. de Jong